ZWOLNIENIA Z LEKTORATU – regulamin

Centrum Języków Obcych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1) Komisja CJO może na wniosek studenta uznać zaliczone już zajęcia oraz uzyskane i udokumentowane efekty kształcenia i punkty ECTS w przypadkach:

            a) powtarzania przedmiotów w ramach UPH;

            b) wznowienia studiów w ramach UPH;

            c) udziału w programie wymiany studenckiej;

            d) zaliczenia przedmiotu na innym kierunku w UPH bądź w innej uczelni, w tym zagranicznej.

2) Przy uznawaniu zajęć za zaliczone Komisja kieruje się zbieżnością efektów uczenia się, wymiarem godzin, liczbą przypisanych do przedmiotu punktów ECTS, brakiem różnic w treściach programowych oraz formą zaliczenia przedmiotu.

3) Przenoszone są oceny z zaliczenia przedmiotu lub/ i z egzaminu, z zastrzeżeniem, że są to oceny co najmniej dobry (4,00).

4) Przeniesienie osiągnięć z języka obcego z innego kierunku (w ramach UPH oraz spoza UPH) możliwe jest w sytuacji, gdy występuje zgodność efektów uczenia się, tj. spełnione są poniższe wymagania:

            a) udokumentowany w formie karty osiągnięć wymagany poziom języka obcego  (min. B2

            na studiach I stopnia i min. B2+ na studiach II stopnia);                      

            b) taka sama lub większa liczba godzin lektoratu zrealizowana na kierunku, z którego ma być przeniesiona ocena;

            c) taka sama lub większa liczba punktów ECTS uzyskana za lektorat na kierunku, z którego ma być przepisana ocena;

            d) poświadczona realizacja języka specjalistycznego lub pokrewnego w ramach

            studiowanego kierunku, zwłaszcza w przypadku studentów ubiegających się o zwolnienie

            z  uczestnictwa w lektoracie na studiach drugiego stopnia.

5) W sytuacji gdy student osiągnął wymagany poziom znajomości języka na lektoracie, ale nie realizował języka specjalistycznego, możliwe jest zwolnienie studenta z uczestnictwa w zajęciach, ale z obowiązkiem przystąpienia do i pozytywnego zaliczenia kolokwiów z języka specjalistycznego w trakcie okresu kształcenia. Na ocenę końcową będą w takim przypadku składały się tylko oceny z ww. kolokwiów.

6) W przypadku studenta studiów drugiego stopnia nie mogą zostać uznane za zaliczone zajęcia, które student zaliczył uprzednio w toku studiów pierwszego stopnia.

7)  Absolwenci studiów filologicznych języka, którego lektorat jest obowiązkowy na danym kierunku, mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie z oceną 5,0 (bardzo dobry) na podstawie dyplomu.

8) Studenci studiów filologicznych języka, którego lektorat jest obowiązkowy na danym kierunku, mogą być zwolnieni z uczęszczania na zajęcia z obowiązkiem przystąpienia do kolokwiów. Na ocenę końcową będą w takim przypadku składały się tylko oceny z kolokwiów.

9) Studenci mają prawo do zwolnienia z lektoratu z części ogólnej, jeśli posiadają odpowiedni certyfikat znajomości języka obcego. Do zwolnienia uprawniają następujące certyfikaty:

Język angielski:

LanguageCert LTE na poziomie B2 (kod UPH: 7DE7C4)

LanguageCert IESOL na poziomie B2 (kod UPH: 6A745C)

English Score, The Core SkillsTest (łącznie z modułem Speaking i Writing) poziom nie niższy niż B2

B2 First / B2 First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

IELTS (powyżej 5.5)

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – co najmniej 87 pkt.

PTE General (Pearson Test of English) – Level 3

Certyfikat Biegłości Językowej (Uniwersytet Warszawski) – poziom B2

BEC Vantage (Business English Certificate)

TOEIC (Test of English for International Communication): Listening and Reading – co najmniej 785 pkt., łącznie z Speaking and Writing – co najmniej 310 pkt.

EFB (English for Business) – Third Level

Oxford Test of English - poziom B2 z co najmniej dwóch modułów                                                                     

STANAG 6001 – poziom 3, 3, 3, 3

TELC B2

ACERT B2

Język niemiecki:

Goethe-Zertifikate B2

DSD B2

Certyfikat Biegłości Językowej (Uniwersytet Warszawski) – poziom B2

WidaF B2 (co najmniej 166 pkt.)

Język rosyjski:

TELC "Русский язык" B2

Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina "Русский язык повседневного общения. Постпороговый уровень" B2

Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR "Русский язык повседневного общения. Средний уровень" B2

Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR "Русский язык повседневного общения. Продвинутый уровень" C1

10) Jeżeli certyfikat jest zbieżny z kierunkiem studiów, student jest zwolniony z uczestnictwa w lektoracie oraz przystąpienia do kolokwiów z oceną 5,0. W przypadku, gdy student posiada certyfikat, który nie jest zbieżny z kierunkiem studiów, student może zostać zwolniony  z uczestnictwa w lektoracie z obowiązkiem przystąpienia do kolokwiów z języka specjalistycznego  w trakcie okresu kształcenia. Na ocenę końcową będą w takim przypadku składały się tylko oceny cząstkowe z ww. kolokwiów.

11) Wpisu oceny do systemu USOS dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

12) Podanie według załączonego wzoru (Załącznik 1 do Regulaminu poniżej) należy wysłać drogą elektroniczną na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru dla studiów stacjonarnych; dla studiów niestacjonarnych w terminie 7 dni od pierwszych zajęć z języka obcego.

13) Z uczestnictwa w lektoracie zwalnia pozytywne rozpatrzenie podania przez Komisję CJO. Student zostanie poinformowany o decyzji drogą mailową (na uczelniany adres mailowy) w terminie 14 dni od dnia złożenia podania. Decyzję należy przedłożyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

14) Złożenie podania o przeniesienie osiągnięć nie zwalnia z uczestnictwa w lektoracie do momentu otrzymania pozytywnej decyzji i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

15) Przypadki nie przewidziane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane odrębnie na prośbę zainteresowanego.
Regulamin zwalniania z lektoratu wraz z wykazem egzaminów zwalniających oraz wzór podania można pobrać tutaj