Każdy student/tka może wybrać jeden język spośród oferowanych przez CJO / za wyjątkiem kierunków, gdzie dany język jest obowiązkowy np. j. angielski/rosyjski patrz: plany studiów na swoim kierunku.


Listy studentów sporządzają dziekanaty na poszczególnych wydziałach. Grupa językowa nie może liczyć mniej niż 20 osób. W przypadku małej liczby chętnych na dany język grupa nie będzie utworzona. Lektorzy poszczególnych języków przeprowadzają na pierwszych zajęciach test diagnostyczny, który ma za zadanie pomóc uczącym się w dokonaniu samooceny swoich umiejętności językowych i uświadomieniu ewentualnych braków do nadrobienia we własnym zakresie lub skłonić do zmiany języka. W ciągu dwóch pierwszych tygodni nauki istnieje możliwość zmiany języka za porozumieniem lektorów.


Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązują różne plany studiów nauczania języka obcego [wymiar godzin/czas rozpoczęcia nauki] Patrz: plany studiów na swoim kierunku.