Zasady zaliczania przedmiotu w Centrum Języków Obcych

Ogólne zasady zaliczania przedmiotu regulowane są przez UCHWAŁĘ Nr 352/2021 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach  z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w UPH.

  1. Na wynik zaliczenia bez oceny lub na ocenę składają się:

a) średnia uzyskana z kolokwiów (co najmniej dwóch w semestrze): 
51-60 % dst               61-70% dst+             71-80% db                 81-90% db+              91-100% bdb;

b) aktywność na zajęciach;

c) prace domowe (student ma obowiązek odrabiania prac domowych);

  1. Nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności nie oznacza jej anulowania. Zgodnie z regulaminem studiów nieobecność studenta na czterech kolejnych zajęciach skutkuje zgłoszeniem tego faktu do dziekanatu. 
  2. Student ma obowiązek posiadania w wersji papierowej obowiązującego podręcznika i materiałów dodatkowych dostarczanych przez prowadzącego zajęcia oraz przynoszenia ich na zajęcia. Wersje elektroniczne nie są akceptowane. Materiały używane nie mogą być uzupełnione.                                                                                                                                                                                    
  3. Kolokwia
a) Student zobowiązany jest przyjść na kolokwium w wyznaczonym przez wykładowcę terminie. W przypadku nieobecności na kolokwium, student może napisać kolokwium na ostatnich zajęciach w semestrze.
b) Aby uzyskać zaliczenie student musi uzyskać wynik przynajmniej 51% z każdego kolokwium. W przypadku gdy uzyskany z kolokwium (kolokwiów) wynik wynosi mniej niż 51% student przystępuje do poprawy na ostatnich zajęciach.
c) Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.
d) Student, który nie przystąpił do kolokwium w pierwszym terminie otrzymuje 0%.
e) Student ma prawo do wglądu do swoich prac kontrolnych i omówienia błędów podczas zajęć lub konsultacji (do uzgodnienia z prowadzącym).
5. Student ma prawo do zwolnienia z uczęszczania z lektoratu po wcześniejszym przedłożeniu podania wraz z wymaganymi załącznikami do Komisji CJO. Szczegóły patrz w zakładkach Zwolnienia z lektoratu

 Zakres wymagań, program nauczania i sposób zaliczenia określa prowadzący zajęcia i podaje do wiadomości na początku nauki. Kurs języka obcego kończy się zaliczeniem / zaliczeniem na ocenę. (Patrz: plany studiów na swoim kierunku). Dokładne warunki zaliczeń oraz kryteriów oceniania reguluje ogólny Regulamin studiów UPH w Siedlcach.