Zasady zaliczania przedmiotu w Centrum Języków Obcych

Ogólne zasady zaliczania przedmiotu regulowane są przez Regulamin Studiów UPH z 24.04.2019.

 1. Na wynik zaliczenia bez oceny lub na ocenę składają się:
 2. średnia uzyskana z kolokwiów:

a) 51-60 % dst               61-70% dst+             71-80% db                 81-90% db+              91-100% bdb;

b) aktywność na zajęciach;

c) prace domowe (student ma obowiązek odrabiania prac domowych);

d) obecność na zajęciach

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

- przy wymiarze 60 godz. dydakt. /sem. dopuszczalna liczba nieobecności: 4

- przy wymiarze 30 godz. dydakt. /sem. dopuszczalna liczba nieobecności: 2

100% obecność premiowana jest dodaniem 5% do końcowego wyniku w semestrze

 

 - usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach nie oznacza jej anulowania.

- za każdą nieobecność w semestrze ponad dopuszczalną liczbę odejmujemy po 1% za każde 45 min. zajęć;

- za niewykorzystanie dopuszczalnych nieobecności dodajemy po 1 % za każde 45 min zajęć;

- za zwalnianie się z zajęć odejmujemy odpowiednio 1% za zwolnienie się z drugiej połowy zajęć, tj.  po 45 min zajęć lub 2% za zwolnienie w czasie trwania pierwszej połowy zajęć.

 1. Student ma obowiązek posiadania w wersji papierowej obowiązującego podręcznika i materiałów dodatkowych dostarczanych przez prowadzącego zajęcia oraz przynoszenia ich na zajęcia. Wersje elektroniczne nie są akceptowane. Materiały używane nie mogą być uzupełnione.                                                                                                                                                                                                                        
 2. Kolokwia
a) Student zobowiązany jest przyjść na kolokwium w wyznaczonym przez wykładowcę terminie. W przypadku nieobecności na kolokwium, student może napisać kolokwium na ostatnich zajęciach w semestrze.
b) W przypadku, gdy ostateczny wynik z kolokwiów wynosi mniej niż 51%, student może przystąpić do poprawy niezaliczonych kolokwiów na ostatnich zajęciach pod warunkiem, że nie przekroczył dopuszczalnej liczby nieobecności. W przeciwnym razie student uzyskuje ocenę niedostateczną w pierwszym terminie z możliwością poprawy w drugim terminie zaliczenia. Jeżeli wynik końcowy po odjęciu nieobecności jest niższy od 51%, ale kolokwia zostały zaliczone na co najmniej 51 % to w pierwszym terminie student uzyskuje ocenę niedostateczną a w drugim jest wpisywana ocena wynikająca ze średniej ze wszystkich kolokwiów.
c) Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.
d) Student, który nie przystąpił do kolokwium w pierwszym terminie otrzymuje 0%.
e) Student ma prawo do wglądu do swoich prac kontrolnych i omówienia błędów podczas zajęć lub konsultacji (do uzgodnienia z prowadzącym).

4. Student ma prawo do zwolnienia z uczęszczania z lektoratu po wcześniejszym przedłożeniu prowadzącemu zajęcia na danym kierunku certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2. Lista certyfikatów jest zamieszczona na stronie CJO. Certyfikat nie może być wydany wcześniej niż 2 lata przed datą rozpoczęcia lektoratu.

 Zakres wymagań, program nauczania i sposób zaliczenia określa prowadzący zajęcia i podaje do wiadomości na początku nauki. Kurs języka obcego kończy się zaliczeniem / zaliczeniem na ocenę. (Patrz: plany studiów na swoim kierunku). Dokładne warunki zaliczeń oraz kryteriów oceniania reguluje ogólny Regulamin studiów UPH w Siedlcach.


Aneks nr 1 do Zasad zaliczania przedmiotu obowiązujący w sem. zimowym 2020/2021

Punkt nr 1otrzymuje brzmienie:

Na wynik zaliczenia na ocenę lub bez oceny składają się:

 1. wynik kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym

51-60 % dst               61-70% dst+             71-80% db                 81-90% db+              91-100% bdb

 1. aktywność na zajęciach;
 2. prace domowe (student ma obowiązek odrabiania prac domowych);
 3. obecność na zajęciach

Punkt nr 3 Kolokwia otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Student zobowiązany jest przyjść na kolokwium w wyznaczonym przez wykładowcę terminie. W przypadku nieobecności na kolokwium, student zobowiązany jest przyjść na kolokwium w głównej sesji egzaminacyjnej.
 2. W przypadku, gdy ostateczny wynik z kolokwium wynosi mniej niż 51%, student może przystąpić do poprawy niezaliczonego kolokwium pod warunkiem, że nie przekroczył dopuszczalnej liczby nieobecności. W przeciwnym razie student uzyskuje ocenę niedostateczną w pierwszym terminie z możliwością poprawy w drugim terminie zaliczenia. Jeżeli wynik końcowy po odjęciu nieobecności jest niższy od 51%, ale kolokwium zostało zaliczone na co najmniej 51 % to w pierwszym terminie student uzyskuje ocenę niedostateczną a w drugim jest wpisywana ocena z kolokwium.
 3. Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.
 4. Student, który nie przystąpił do kolokwium w pierwszym terminie otrzymuje 0%.
 5. Student ma prawo do wglądu do swoich prac kontrolnych i omówienia błędów podczas zajęć lub konsultacji (do uzgodnienia z prowadzącym).